KF- sändning

Kommunfullmäktigesändning

Kommunfullmäktige i Skövde 2023-04-24


Inledning - Mötets öppnande - Närvarokontroll - Val av justerare

1 Fastställande av dagordningen

2 Information om utökad säkerhet Microsoft 365 Föredragande: Josefine Lilja

3 Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

4 Anmälan av nya motioner

5 Fråga / Interpellation

6 Motion om att införa nollvision mot våld i nära relationer Politiskt föredragande: Theres Sahlström (M)

7 Redovisning av motioner och medborgarförslag under beredning 2023, april

8 Avgifter för ansökningar om godkännande av enskild huvudman för fristående förskola och för pedagogisk omsorg Politiskt föredragande: Marianne Gustafsson (KD)

9 Revidering av Reglemente för attest Politiskt föredragande: Johan Ask (S)

10 Beslut om förlängning av överenskommelse in- och utskrivning, sluten hälso- och sjukvård Politiskt föredragande: Lene Lorentzen (S)

11 Utveckling av energitjänster Skövde Energi AB samt reviderad bolagsordning Politiskt föredragande: Orvar Eriksson (C)

12 Årsredovisning 2022 Skövde Stadshus AB Politiskt föredragande: Ulrica Johansson (C)

13 Skövde kommuns årsredovisning 2022 Politiskt föredragande: Theres Sahlström (M)

14 Revisionsberättelse för 2022 års verksamhet i Skövde kommun samt beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelse och nämnder avseende verksamhetsåret 2022 Politiskt föredragande: Lars-Erik Lindh (S) och Samuel Andersson (SD)

15 Anmälningsärenden kommunfullmäktige 24 april 2023

16 Nominering till borgerlig vigselförrättare
17 Val till kommunala bolag, Skövde Energi Elnät AB (Dotterbolag till Skövde Energi AB) Politiskt föredragande: Martin Odenö (M)
18 Val till kommunala bolag, Skövde Energi AB Politiskt föredragande: Martin Odenö (M)
19 Val av lekmannarevisorer för mandatperioden 2022-2026 Politiskt föredragande: Martin Odenö (M)
20 Valärenden Politiskt föredragande: Martin Odenö (M
Avslutning